DINSDAG IA 2016 – 2017

Datum   :   4 oktober
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A01 – A02 A01 – A02
10.15 – 11.00 A03 – A04 A03 – A04
11.00 – 11.45 A01 – A02 A01 – A02
11.45 – 12.30 A03 – A04 A03 – A04
Datum   :   1 november
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A02 – A04 A02 – A04
10.15 – 11.00 A01 – A03 A01 – A03
11.00 – 11.45 A02 – A04 A02 – A04
11.45 – 12.30 A01 – A03 A01 – A03
Datum   : 15 november
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A01 – A04 A01 – A04
10.15 – 11.00 A02 – A03 A02 – A03
11.00 – 11.45 A01 – A04 A01 – A04
11.45 – 12.30 A02 – A03 A02 – A03
Datum   : 29 november
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A03 – A04 A03 – A04
10.15 – 11.00 A01 – A02 A01 – A02
11.00 – 11.45 A03 – A04 A03 – A04
11.45 – 12.30 A01 – A02 A01 – A02
Datum   : 13 december
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A01 – A03 A01 – A03
10.15 – 11.00 A02 – A04 A02 – A04
11.00 – 11.45 A02 – A04 A02 – A04
11.45 – 12.30 A01 – A03 A01 – A03
Datum   : 10 januari
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A02 – A03 A02 – A03
10.15 – 11.00 A01 – A04 A01 – A04
11.00 – 11.45 A02 – A03 A02 – A03
11.45 – 12.30 A01 – A04 A01 – A04
Datum   : 24 januari
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A01 – A02 A01 – A02
10.15 – 11.00 A03 – A04 A03 – A04
11.00 – 11.45 A01 – A02 A01 – A02
11.45 – 12.30 A03 – A04 A03 – A04
Datum   : 7 februari
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A02 – A04 A02 – A04
10.15 – 11.00 A01 – A03 A01 – A03
11.00 – 11.45 A02 – A04 A02 – A04
11.45 – 12.30 A01 – A03 A01 – A03
Datum   : 7 maart
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 A01 – A04 A01 – A04
10.15 – 11.00 A02 – A03 A02 – A03
11.00 – 11.45 A01 – A04 A01 – A04
11.45 – 12.30 A02 – A03 A02 – A03
Datum   : 21 maart
Tijd BAAN 1 BAAN 2
09.30 – 10.15 nr 1 – nr 2 nr 1 – nr 2
10.15 – 11.00 nr 1 – nr 2 nr 1 – nr 2
11.00 – 11.45 nr 3 – nr 4 nr 3 – nr 4
11.45 – 12.30 nr 3 – nr 4 nr 3 – nr 4
Datum   : 21 maart
AFSLUITING inclusief een kleine lunch
TEAM NAAM CAPTAIN
A01 Kwartet Nel van Vliet
A02 Polder Girls Lenie Bos
A03 Pothecary Pamela Pothecary
A04 Moerkapelle Janny van de Linde